Superki

 

Regulamin

1. Definicje Regulaminu Serwisu.

Serwis – platforma do publikacji Treści (rekomendacji w postaci grafiki lub tekstu) znajdująca się pod adresem internetowym http://superki.pl.

Użytkownik – użytkownik, który zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował warunki Regulaminu korzystania z Serwisu oraz zarejestrował się do Serwisu przez platformę Facebook. Użytkownicy, którzy nie mają Konta nie mogą zamieszczać Treści, ani w pełni korzystać z serwisu. Mogą tylko przeglądać Treści.

Usługi – usługi oferowane i udostępniane  przez Serwis.

Treści – wszelkie materiały, dane, zdjęcia, komentarze, notatki, podpisy,  dokonanie oceny, itp., umieszczone w Serwisie przez Serwis lub Użytkownika, bez względu na ich formę oraz sposób zamieszczenia, które powinny być zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Treści użytkownika mogą być także: oceniane, komentowane, polecane, a także sortowane wg różnych kryteriów w serwisie, na przykład najwyżej oceniane.

Konto Użytkownika – konto za pomocą którego Użytkownik zamieszcza Treści, ocenia, udostępnia, obserwuje. Konto może być obserwowane przez innych użytkowników. Dostęp Użytkownika do konta jest możliwy po dokonaniu przez niego jednorazowej rejestracji poprzez platformę Facebook, a następnie logowania.

Regulamin – obejmuje treść niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

Administrator Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest Punkt Media, wpisany do CEIDG pod nr 001006116-2013.

 

 

2. Rodzaj i zakres usług.

 

2.1. Serwis dostępny jest dla Użytkowników pod adresem http://superki.pl, której właścicielem jest Punkt Media z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 2/65, NIP 622 157 27 55, wpisany do CEIDG pod nr 001006116-2013.

 

 

2.2. www.superki.pl to platforma (Serwis) służąca do publikacji Treści przez Użytkowników bądź Serwis, bez względu na sposób i formę ich zamieszczenia.

 

2.3. Użytkownik dokonując rejestracji i logowania w Serwisie, nie staje się właścicielem Konta.

 

2.4. Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu, musi  posiadać konto na platformie Facebook. Użytkownik dokonując rejestracji i logowania do Serwisu przy pomocy konta na platformie Facebook oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał go i zaakceptował jego postanowienia,  a także oświadcza, że  będzie się do nich stosował. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszego regulaminu nie powinien korzystać z Serwisu lub którejkolwiek Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

 

2.5. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa lokalnego właściwego dla siedziby Serwisu. Jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu są niezgodne z prawem obowiązującym w kraju, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu, użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu lub którejkolwiek Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

 

2.6. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).

 

 

3. Warunki korzystania z Serwisu i dostęp do Usług.

 

3.1.1. Wymogi techniczne.

a) urządzenia z dostępem do Internetu wraz z niezbędnym oprogramowaniem służącym do przeglądanie stron www oraz stron mobilnych ,

b) konto na platformie Facebook,

c) adres e-mail.

 

3.1.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, z powodu siły wyższej, na które nie miał wpływu przy dochowaniu należytej staranności. Serwis zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność bieżącej konserwacji, zmian, przebudowy, rozbudowy o ile nie naruszy to praw Użytkownika. O zamiarze zakończenia świadczenia Usług, Serwis poinformuje  Użytkownika w terminie co najmniej 10 dni przed planowanym zamknięciem Serwisu poprzez ogłoszenie na jego stronie głównej.

 

3.2. Zawarcie umowy, procedura rejestracji w Serwisie.

 

3.2.1. W celu rejestracji, zalogowania i korzystania z Serwisu i z Usług dostępnych w nim niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta na platformie Facebook.

 

3.2.2. Użytkownik celem rejestracji, potwierdza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji wymaganej podczas pierwszego logowania do Serwisu poprzez konto na platformie Facebook. Jeżeli Użytkownik nie dokona zaznaczenia akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, nie będzie mógł zalogować się do Serwisu.  Po dokonaniu rejestracji niektóre informacje zamieszczane, udostępniane przez niego będą widoczne na jego profilu na platformie Facebook.

 

3.2.3. Użytkownik logując się do Serwisu po raz pierwszy, udziela Serwisowi dobrowolnej zgody na dostęp do jego danych na platformie Facebook, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i tworzy Konto w Serwisie. Podczas logowania do Serwisu, Użytkownik może podać dodatkowe dane wskazane przez Serwis, a podanie tych danych jest  całkowicie  dobrowolne.

 

3.2.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po dokonaniu rejestracji i po zalogowaniu na stronach Serwisu poprzez platformę Facebook jego dane będą udostępnione osobom odwiedzającym stronę Serwisu, a także wyświetlane na jego Koncie. Użytkownik będzie również miał dostęp do niektórych danych (imię, nazwisko, zdjęcie) umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników Serwisu.

 

3.2.5. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, iż korzystanie z Serwisu i oferowanych przez Serwis Usług jest w  kraju, z którego korzysta z Serwisu i oferowanych przez Serwis Usług, prawnie dozwolone i bierze pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu. Jeżeli korzystanie z Serwisu jest zabronione w kraju, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu, akceptacja postanowień regulaminu traci moc i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest zabronione.  Serwis nie oświadcza, iż korzystanie z Serwisu jest prawnie dozwolone poza granicami siedziby Serwisu. Jeżeli z Serwisu korzystają Użytkownicy z poza terytorium Polski, robią to na własną odpowiedzialność i są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących na terytorium, z którego korzystają z  Serwisu.

 

3.2.6. Usługi oferowane przez Serwis Użytkownikowi zostały opisane i udostępnione w Serwisie. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zaprzestania oferowania dostępnych Usług bez powiadomienia Użytkowników. Serwis dokłada wszelkich starań aby Usługi oferowane przez Serwis były dostępne dla Użytkownika, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy lub brak dostępu do Serwisu lub oferowanych przez Serwis Usług. Użytkownicy oświadczają, iż w wypadku przerwy w dostępie lub braku dostępu do Serwisu lub oferowanych przez niego Usług nie będą dochodzili żadnych roszczeń od Serwisu.

 

3.2.7. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Serwis zastrzega sobie prawo do:

 

a) zmiany parametrów Konta Użytkownika w Serwisie,

 

b) natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Treści (plików) udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Użytkownika.

 

3.2.8. Z serwisu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 13 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a z momentem rejestracji Użytkownik oświadcza, iż taką zgodę uzyskał.

 

3.2.9. Użytkownik może odstąpić od umowy o której mowa w pkt 3.2.2 i usunąć swoje Konto bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres kontakt@superki.pl.

 

3.2.10. Serwis oświadcza, iż adres mailowy Użytkownika może być wykorzystywany do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika,  jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisie lub komunikatów o stanie technicznym  Serwisu.

 

 

3.3. Rozwiązanie umowy.

 

3.3.1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym momencie, w trybie natychmiastowym. W tym celu winien zgłosić Serwisowi żądanie usunięcia Konta na adres mailowy kontakt@superki.pl. W wypadku żądania usunięcia Konta, Serwis postara się dokonać jego usunięcia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia.

 

3.3.2. Przesłanie  takiego  wniosku będzie  równoznaczne  z  żądaniem usunięcia danych Użytkownika, przy czym usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z Serwisów zamieszczonych przez niego treści, które będą przechowywane i archiwizowane w  Serwisach.

 

3.4. Treści zamieszczane w Serwisie oraz wyłączenie odpowiedzialności Serwisu w zakresie publikowanych Treści.

 

3.4.1. Treści znajdujące się w Serwisie utworzone lub dodane przez Serwis stanowią własność Serwisu. Treści te przeznaczone są wyłącznie na użytek Serwisu oraz jego Użytkowników. Korzystanie z tych materiałów może odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem i zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, udostępniania, modyfikowania, pobierania, przetwarzania i innego działania poza przeznaczonymi do tego celu Usługami oferowanymi przez Serwis.

 

3.4.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie w Serwisie wszelkie Treści. Zamieszczone Treści nie mogą naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt 3.5 oraz przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 

3.4.3. Użytkownik może publikować w serwisie Treści, co do których posiada prawa autorskie opisane w pkt 5 Regulaminu. Treści publikowane są przez Użytkownika za pomocą Usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik publikując w Serwisie swoje treści udziela jednocześnie Serwisowi ważnej na całym świecie nieograniczonej w czasie, licencji niewyłącznej, na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych. Licencja pozostanie w mocy nawet wówczas, gdy użytkownik przestanie korzystać z Usług, niezależnie od powodów zakończenia korzystania z Serwisu.

 

3.4.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści. Serwis nie dokonuje bieżącej weryfikacji zamieszczanych Treści pod kątem ich zgodności z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Serwis zastrzega sobie prawo podejmowania czynności weryfikacyjnych Treści po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia wskazanych w 4.3. niniejszego Regulaminu.

 

3.4.5. Użytkownik zobowiązuje się, w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Serwisu, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Serwis od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Serwisu lub przystąpić do sprawy po jego stronie, zwracając przy Serwisowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

 

 

3.5. W Serwisie zabrania się umieszczania, a Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia Treści, jak również Konta Użytkownika w wypadku zamieszczenia między innymi Treści:

 

a) pornograficznych, erotycznych;

b) łamiących prawo własności intelektualnej;

c)  propagujących zażywanie narkotyków; 

d) naruszających dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), a także zastraszanie, nękanie innych Użytkowników;

e) o charakterze reklamowym, promujących napoje alkoholowe, z produkty tytoniowe i lecznicze i innych zabronionych przez prawo czy wymagających do ich promowania czy reklamy stosownych pozwoleń;

f) drastycznych, propagujących przemoc;

g) przesyłania i udostępniania niezamówionej informacji handlowej;

h) plików zainfekowanych wirusami;

 

jak i innych materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. u. Z 2003, nr 153 poz. 1503), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. u. Z 2003, nr 119 poz. 1117).

 

3.5.1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie Treści, w tym zdjęcia, komentarze nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w Serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania Serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałach, czy zdjęciach na ich publikację w Serwisie oraz uzyskał zgodę tych osób na wykorzystanie przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami funkcjonowania Serwisu.

 

 

4. Zgłaszanie naruszenia Regulaminu i obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

 

4.1. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Serwis o wszelkich stwierdzonych usterkach, niewłaściwej jakości świadczenia usług, nieprawidłowościach, a także  przerwach w funkcjonowaniu Serwisu na adres mailowy kontakt@superki.pl.

 

4.2. W zgłoszeniu Użytkownik winien opisać stwierdzony problem, nieprawidłowość, usterkę itp., a także podać swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy.

Zgłoszenia zostanie rozpatrzone, a o jej wyniku Użytkownik poinformowany najszybciej jak to możliwe. W zakresie niezbędnym do usunięcia stwierdzonych usterek, naprawy istniejącego problemu, Serwis zastrzega sobie prawo ingerencji w konto Użytkownika.

 

4.3. Procedura zgłaszania naruszeń Regulaminu i obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

 

4.3.1.Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Serwis o każdym przypadku naruszeniu Regulaminu, jak i nawet o podejrzeniu naruszenia obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

 

4.3.2. Wskazane zgłoszenie winno być dokonane na adres mailowy kontakt@superki.pl. Warunkiem rozpatrzenia takiego zgłoszenia przez Serwis jest podanie przez dokonującego zgłoszenia:

-               linka do źródła Treści, której usunięcia się domaga,

-               z jakiego powodu powinny zostać usunięte wskazane Treści,

-               imię i nazwisko, adres mailowy osoby zgłaszającej.

Zgłoszenia nie zawierające danych wskazanych powyżej, nie będą rozpatrywane. Serwis zastrzega sobie również prawo nieuwzględnienia zgłoszenia, jeśli uzna je za bezzasadne.

 

4.3.3. W razie uwzględnienia zgłoszenia Serwis dokonuje usunięcia Treści objętych zgłoszeniem niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

 

5. Prawa autorskie.


5.1. Wszelkie zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika Treści stanowią jego

własność intelektualną z zastrzeżeniem 3.4.1. Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do zamieszczonych w Serwisie Treści. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości licencja udzielona Serwisowi, o której mowa w pkt 3.4.3 obejmuje:

 

a) prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Treści w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje,


b) prawo utrwalania Treści dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną  drukiem oraz na kliszy fotograficznej,


c) prawo wprowadzania Treści do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,


d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Treści w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem;


e) prawo do tworzenia papierowych wersji Treści,

 
f) prawo wykorzystania Treści w celu promocji i reklamy,


g) prawo do wprowadzania Treści do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej;


h) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji  Treści, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie  do  udostępnienia  audiowizualnego;

 
i) prawo do wykorzystywania  Treści w  różnych  formatach, w tym w postaci drukowanej w  całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Treści (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

 

j) prawo do wyświetlania i wystawiania Treści,


k) prawo do użyczania i najmu Treści,

 

l) prawo dostosowania Treści do formatu urządzeń mobilnych,                               

ł) prawo wykonywania autorskich praw zależnych wobec Treści.

 

5.2. W przypadku zamieszczenia w Serwisie przez Użytkownika Treści określonych w pkt. 3.5 Regulaminu lub co do których nie posiada on praw autorskich lub nie uzyskał zgody na ich umieszczenie, Serwis jest uprawniony do ich niezwłocznego usunięcia, jak również do usunięcia Konta Użytkownika.

 

5.3. Serwis jest uprawniony do weryfikacji oświadczenia złożonego przez Użytkownika, o którym mowa w pkt 3.5.1. poprzez prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika stosownych zgód i pozwoleń na użytkowanie Treści umieszczanych w Serwisie. W razie odmowy przedstawienia przez Użytkownika żądanych danych, Serwis będzie uprawniony do usunięcia Treści, a w razie konieczności – Konta Użytkownika.

 

6.1. Użytkownik w chwili rejestrowania się w Serwisie jest identyfikowany na podstawie danych jego konta na platformie Facebook. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak identyfikacja za pomocą jego danych z platformy Facebook jest niezbędna do korzystania z Usług oferowanych  przez Serwis.

 

 

6.2. Dane Użytkownika pobrane z platformy Facebook, jak również dodatkowe dane wymagane w związku z rejestracją, jak i postępowaniami opisanymi w Regulaminie przetwarzane są przez Serwis w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikowi Usług oferowanych przez Serwis, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

6.3. Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

 

6.4. Dane dotyczące Użytkownika pobrane z platformy Facebook, jak i dodatkowe dane wskazane w pkt. 6.2. będą przechowywane, przetwarzane przez Serwis do momentu gdy Użytkownik usunie swoje Konto z Serwisu, nie dłużej jednak niż jest to konieczne ze względów technologicznych.

 

6.5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, korzystając z przeznaczonych do tego procedur  w ramach Serwisu.

 

6.6. Serwis wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

 

6.7. Serwis informuje, że wskutek zalogowania przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem, dane Użytkownika pobrane z platformy Facebook podczas pierwszego logowania do Serwisu, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po pierwszym logowaniu będą udostępnione osobom odwiedzającym strony Serwisu.

 

6.9. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

6.10. Serwis oświadcza, iż na jego łamach mogą być zamieszczane reklamy przez podmioty, z jakimi Serwis zawarł stosowne umowy.

 

6.11. Serwis oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Serwisowi.

 

6.12. Jednocześnie Serwis oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Treści  i dostępu do  Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 

6.13. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu  jest Punkt Media wpisany do CEIDG pod nr001006116-2013. Administrator serwisu może powierzyć administrowanie danymi innej firmie z dochowaniem należytej odpowiedzialności jeśli chodzi o ich ochronę.

 

 

 

7. Wyłączenie odpowiedzialności Serwisu.

 

 

7.1.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a) utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Serwisu,

 

b) za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników,

 

c) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej. Serwis zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu.

 

d) Dane zawarte w  Treściach rozpowszechnianych i publikowanych przez Użytkowników w sieci Internet przy wykorzystaniu Serwisu, jak również za ewentualne kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych przez Użytkownika Treści przez osoby trzecie.

 

 

8. Zaprzestanie udostępniania Serwisu i świadczenia Usług.8.1. Serwis zastrzega sobie prawo do:

 

a) zmiany Usług oferowanych przez Serwis w każdym czasie;

b) czasowego zawieszania działania Serwisu;

c) trwałego wyłączenia Serwisu po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie www.superki.pl, bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści;8.2. Serwis zastrzega sobie również prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Serwisu. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez użytkownika będzie w takim przypadku uznane również za naruszenie Regulaminu i może skutkować usunięciem konta w Serwisie.8.3. Administrator  zastrzega prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną  na inny podmiot.

 

 

 

9. Postanowienia końcowe.


9.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, iż w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

9.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.

 

9.3. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień  niniejszego Regulaminu bez konieczności każdorazowego powiadamiania Użytkowników.

 

9.4. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu podlegają rozpoznaniu przez Sądy właściwe zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

rekomendacje i inspiracje
Zarejestruj

albo

Zarejestruj się Facebookiem